*ജില്ലയിലെ ഇന്നത്തെ(05/08/19) ആധാർ എൻറോൾമെന്റ് കേന്ദ്രങ്ങൾ*

View all Wayanad District Events
കല്പറ്റ ബ്ലോക്കിൽ പടിഞ്ഞാറത്തറ,താഴേ അരപ്പറ്റ(തിനപുരം),അത്തിമൂല(ആറാംമൈൽ),തെനേരി സു.ബത്തേരി ബ്ലോക്കിൽ ചുങ്കം,മീനങ്ങാടി,കോളിയാടി,കുപ്പാടി മാനന്തവാടി ബ്ലോക്കിൽ കോറോം,രണ്ടേ നാല്,കാട്ടിക്കുളം,തലപ്പുഴ പനമരം ബ്ലോക്കിൽ പുൽപ്പള്ളി,അഞ്ചുകുന്ന്,കമ്പളക്കാട് എന്നീ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആധാർ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്.   വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് തൊട്ടടുത്ത അക്ഷയ കേന്ദ്രവുമായോ അക്ഷയ ജില്ലാ ഓഫീസുമായോ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. ഫോൺ നമ്പർ: 04936 206267

കല്പറ്റ ബ്ലോക്കിൽ പടിഞ്ഞാറത്തറ,താഴേ അരപ്പറ്റ(തിനപുരം),അത്തിമൂല(ആറാംമൈൽ),തെനേരി

സു.ബത്തേരി ബ്ലോക്കിൽ ചുങ്കം,മീനങ്ങാടി,കോളിയാടി,കുപ്പാടി

മാനന്തവാടി ബ്ലോക്കിൽ കോറോം,രണ്ടേ നാല്,കാട്ടിക്കുളം,തലപ്പുഴ

പനമരം ബ്ലോക്കിൽ പുൽപ്പള്ളി,അഞ്ചുകുന്ന്,കമ്പളക്കാട് എന്നീ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആധാർ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്.

 

വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് തൊട്ടടുത്ത അക്ഷയ കേന്ദ്രവുമായോ അക്ഷയ ജില്ലാ ഓഫീസുമായോ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. ഫോൺ നമ്പർ: 04936 206267

Share:

Tags:


Share your comments below