ജില്ലയിലെ ഇന്നത്തെ (27/08/19)ആധാർ എൻറോൾമെന്റ് കേന്ദ്രങ്ങൾ

View all Wayanad District Events
കൽപ്പറ്റ ബ്ലോക്കിൽ: അത്തിമൂല,താഴേ അരപ്പറ്റ(തിനപുരം),തെനേരി പനമരം ബ്ലോക്കിൽ: പുൽപ്പള്ളി,കമ്പളക്കാട് മാനന്തവാടി ബ്ലോക്കിൽ: കാട്ടിക്കുളം ബത്തേരി ബ്ലോക്കിൽ: ബത്തേരിചുങ്കം,മീനങ്ങാടി,അസംപ്ഷൻ,കുപ്പാടി(കോട്ടക്കുന്ന്) വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് തൊട്ടടുത്ത അക്ഷയ കേന്ദ്രവുമായോ അക്ഷയ ജില്ലാ പ്രോജക്ട് ഓഫീസുമായോ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.ഫോൺ നമ്പർ: 04936206265
കൽപ്പറ്റ ബ്ലോക്കിൽ: അത്തിമൂല,താഴേ അരപ്പറ്റ(തിനപുരം),തെനേരി പനമരം ബ്ലോക്കിൽ: പുൽപ്പള്ളി,കമ്പളക്കാട് മാനന്തവാടി ബ്ലോക്കിൽ: കാട്ടിക്കുളം ബത്തേരി ബ്ലോക്കിൽ: ബത്തേരിചുങ്കം,മീനങ്ങാടി,അസംപ്ഷൻ,കുപ്പാടി(കോട്ടക്കുന്ന്) വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് തൊട്ടടുത്ത അക്ഷയ കേന്ദ്രവുമായോ അക്ഷയ ജില്ലാ പ്രോജക്ട് ഓഫീസുമായോ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.ഫോൺ നമ്പർ: 04936206265
Share:

Tags:


Share your comments below